REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL UBISOFT – Quiz @ DevTalks 2021

8 June 2021 news

Art.1.Partile organizatoare

Organizatorul concursului “Ubisoft – Quiz @ DevTalks 2021” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.(“Organizatorul”)

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Partenerul Organizatorului este UBISOFT S.R.L.(“Partenerul”), cu sediul in Bucuresti, Bd Expozitiei, nr. 2, et 4,  sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/32279/1992, Cod Fiscal RO 3597311

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 09-11 iunie 2021, in cadrul evenimentului DevTalks Reimagined Online Edition, prin intermediul platformelor https://myconnector.ro/virtual/devtalks-reimagined-2021/725/entrance care ofera access la concurs din standul virtual Ubisoft, si Google Form (https://forms.gle/vE1n7QL4JwxzkVje7 ).

 

Art. 3. Drept de participare

3.1 Concursul este deschis oricarei persoane fizice avand domiciliul in Romania („Participantii”).

3.2 Nu au drept de participare la concurs membrii juriului Organizatorului/Partenerului, implicit angajatii, pe perioada nedeterminata/ determinata, colaboratorii persoane fizice/ persoane fizice autorizate, membrii acestora de familie, precum sotul/sotia si rudele de gradul I (parinti, copii).

3.3. Participarea la acest concurs are valoare de declaratie pe proprie raspundere a participantului ca indeplineste conditiile impuse de prezentul regulament, de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor acestuia.

3.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari prin email la adresa contact@devtalks.ro de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului https://www.devtalks.ro/regulament-de-participare-la-concursul-ubisoft-quiz-devtalks-2021/ .

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina https://www.devtalks.ro/regulament-de-participare-la-concursul-ubisoft-quiz-devtalks-2021/.

 

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1) Sa acceseze concursul prin intermediul platformei https://myconnector.ro/virtual/devtalks-reimagined-2021/725/entrance care ofera access la concurs din standul virtual Ubisoft, si Google Form (https://forms.gle/vE1n7QL4JwxzkVje7 )

2) Sa parcurga quizul din cadrul concursului raspunzand la toate intrebarile.
3) Sa dea submit la raspunsuri la finalul completarii quiz-ului;
3) In cadrul competitiei desfasurate sa foloseasca numele si prenumele reale, pentru a putea fi identificati in baza unui act de identitate valid;
4) Sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului

Art.6 Desemnarea castigatorilor

Toti participantii care au dat submit raspunsurilor quiz-ului si avand toate raspunsurile corecte, vor intra automat in tragerea la sorti pentru extragerea castigatorului, realizata de Organizator la incheierea DevTalks Reimagined Online Edition. Tragerea la sorti si numele castigatorului va fi prezentat in chat-ul de la standul Ubisoft din cadrul evenimentului.Validarea castigatorului se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului.

Art.7. Premiul si acordarea acestuia

7.1Premiul
In cadrul Concursului se va acorda 1 premiu constand intr-o Consola SONY PlayStation 4 Slim si 1 joc Watch Dogs: Legion PS4. Nu se ofera contravaloarea premiului in locul acestuia.
7.2 Acordarea premiului
Castigatorul va fi contactat prin e-mail dupa incheierea DevTalks Reimagined Online Edition. Premiul va fi expediat prin curier la adresa indicata de catre castigator, pe teritoriul Romaniei.

7.3 Niciunul dintre castigatori nu va putea contesta premiul pe care l-a primit si nici nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in alte obiecte.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Conditii de validare a participarii
Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa raspunda la toate intrebarile quizului;
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3

8.2. Conditii de validare a castigatorului
Castigatorul concursului va fi validat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • indeplineste conditiile de participare de la 8.1
  • a raspuns corect la toate intrebarile quiz-ului
  • poate fi contactat prin e-mail pentru validare in termen de 3 zile de la data desemnarii lui ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-a inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).

Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, cu anuntarea prealabila a participantilor.
In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu pot fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel catre participanti.

 

Art. 10. Limitarea raspunderii

Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;
• Imposibilitatea participantilor de a intra in concurs sau de a il finaliza, din orice motive care includ, fara a se limita la: probleme tehnice ale platformelor, conexiunea la internet, probleme de intelegere a intrebarilor din concurs, intarzieri cu care sunt afisate informatiile si altele;

Art. 11. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.
S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.

Art. 12. Forta majora

12.1 Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 13. Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, din Bucuresti.

 

Partners